Kwaliteit

Het streven naar een goede kwaliteit van ons zorgaanbod blijft een dagelijks aandachtspunt!

Hoe proberen wij de kwaliteit zo hoog mogelijk te brengen en houden?

  • De kwaliteit van het zorgaanbod bij KIO wordt jaarlijks beoordeeld door KIWA. Wij zijn in het bezit van het ISO keurmerk sinds 2013 ( voorheen HKZ).
  • Cliëntervaringen worden regelmatig onderzocht en extern beoordeeld door Quality Qube.
  • De inspectie voor de gezondheidszorg heeft een lovend rapport geschreven over KIO enige jaren geleden.

Resulaten onderzoek Quality Qube 2016:

Conclusies

Voor de goede orde wordt er op gewezen dat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek in de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten op locatieniveau staan. Kwaliteit komt immers tot stand in de directe interactie tussen de cliënt en zorgaanbieder op niveau van  de locaties en de begeleidende teams. Er kunnen dan ook verschillen bestaan tussen locaties en voorzieningen. De KVK’s weerspiegelen deze verschillen en houden rekening met cliëntkenmerken.

In deze paragraaf gaat het uitsluitend over enkele grote lijnen die Stichting KIO breed naar voren komen uit het onderzoek van 2016.

Cliënten

De interviews met de 23 cliënten werden met name uitgevoerd binnen de populaties wonen/logeren en ambulante ondersteuning. De resultaten moeten binnen dit kader geïnterpreteerd worden.

De cliënten geven op een schaal van drie de algemene ondersteuning bij Stichting KIO een  2,5. Omgerekend op een tien punten schaal is dit een 8,3. Hiermee geven ze een sterk positieve waardering voor de algemene ondersteuning. Cliënten scoren op landelijk niveau gemiddeld het hoogst van de drie groepen (cliënten, vertegenwoordigers en begeleiders). Deze trend is ook zichtbaar bij Stichting KIO.

Binnen de gesloten vragen tonen de cliënten de meeste tevredenheid over de inzet en betrokkenheid van de begeleiding. Cliënten zien dat de begeleiders hart hebben voor de zorg en hun best doen voor de cliënt. De cliënten zijn gemiddeld tevreden over alle onderwerpen die werden bevraagd in de gesloten vragen; een relatief lagere waardering krijgt de beschikbare ondersteuningstijd voor de cliënt.

Bij de open vragen tonen de cliënten eveneens de meeste waardering voor de betrokkenheid en inzet van de begeleiders. De cliënten zijn positief over het luisterend en empathisch vermogen van de begeleiding. Daarnaast uiten de cliënten waardering voor het probleemoplossend vermogen van de begeleiding, en de ondersteuning bij de dagelijkse taken zoals schoonmaken en boodschappen doen.

Verbeterruimte zien de cliënten het vaakst op het gebied van de beschikbare begeleidingstijd. De cliënten willen graag meer direct contact met – en aandacht vanuit – de begeleiding. Dit valt samen met de laagst scorende indicator binnen de gesloten vragen.  Daarnaast vragen de cliënten om meer structuur in de planning en om een consequente uitvoering van de planning. Hiermee geven de cliënten aan een vast ritme belangrijk te vinden binnen de ondersteuning.

Cliëntvertegenwoordigers

De cliëntvertegenwoordigers geven gemiddeld een 7,7 aan de algemene ondersteuning bij Stichting KIO. Dit is een ruim positieve waardering. Deze score is nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde van cliëntvertegenwoordigers.

Evenals de cliënten uitten de vertegenwoordigers binnen de gesloten vragen de meeste tevredenheid over de inzet van de begeleiders. De overige indicatoren scoren allemaal positief; er zijn geen significant laag scorende indicatoren.

Binnen de open antwoorden tonen de cliëntvertegenwoordigers de meeste waardering voor de inzet en betrokkenheid van de begeleiders. Men waardeert de individuele aandacht die er is voor de cliënt en ziet dat de ondersteuning zo veel mogelijk wordt afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften. Daarnaast worden het empathisch vermogen van de begeleiding en de ondersteuning voor de cliënt op het gebied van het emotioneel welzijn hoog gewaardeerd. Hierbij refereert men regelmatig naar de troost die begeleiders bieden aan de cliënt bij moeilijke situaties.

Ruimte voor verbetering zien de cliëntvertegenwoordigers op het gebied van de informatievoorziening rondom de cliënt. Het betreft hierbij met name het tijdig informeren van de cliëntvertegenwoordigers over de planning. Ook wensen de cliëntvertegenwoordigers een regelmatige rapportage over het wel en wee van de cliënt. Daarnaast zien de cliëntvertegenwoordigers verbeterruimte binnen de stabiliteit in het team van begeleiders. Men vindt het hierbij belangrijk dat er vaste begeleiders op de locatie werken, zodat er bekende gezichten voor de cliënten zijn. Tot slot worden de beschikbaarheid van ondersteuning (voldoende tijd voor de cliënt), en de aandacht voor de gezondheid van de cliënt (gezond eten, voldoende lichaamsbeweging) regelmatig genoemd als verbeterpunten.

 

Aan de cliëntvertegenwoordigers werden twee extra vragen gesteld met betrekking tot de adviesbehoefte op het gebied van de voeding en lichaamsbeweging van de cliënt. Op het gebied van voeding geeft 31% van de cliëntvertegenwoordigers aan enige of sterke behoefte te hebben aan advies; op het gebied van lichaamsbeweging is dat 39%. Bij beide vragen geeft een kleine meerderheid (>50%) aan geen behoefte te hebben aan advies.

Begeleiders

De begeleiders geven de zelf geboden ondersteuning bij Stichting KIO een 7,7. Op landelijk niveau scoren begeleiders gemiddeld het laagst van de drie groepen. Dit duidt op een kritische blik op het eigen werk. Bij Stichting KIO scoren de begeleiders met een 7,7 relatief hoog.

Binnen de gesloten vragen scoren de indicatoren met betrekking tot de inzet, betrokkenheid en empathie van de begeleiders het hoogst. Dit komt overeen met de uitkomsten bij cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Een relatief lagere waardering krijgt de indicator met betrekking tot de  beschikbare begeleidingstijd voor de cliënt.

Bij de open vragen geven de begeleiders aan waardering te hebben voor de eigen zorgzaamheid; de begeleiders stellen de cliënt centraal in de zorg en voelen zich betrokken en gedreven. Ook de samenwerking binnen het eigen team komt vaak naar voren als een sterk punt bij de begeleiders. Hierbij wordt regelmatig verwezen naar de onderlinge collegialiteit en de bereidwilligheid om elkaar te helpen. Daarnaast zien de begeleiders de eigen creativiteit, flexibiliteit en kunde als sterke punten in de ondersteuning.

De meeste verbeterruimte zien de begeleiders op het gebied van de planning en roostering. Een vaste planning kan volgens de begeleiders binnen de organisatie – bij cliënten, vertegenwoordigers en begeleiders zelf – voor meer rust en duidelijkheid zorgen. Ook de beschikbare tijd voor de cliënt is volgens de begeleiders een belangrijk verbeterpunt. Men suggereert hierbij dat meer personeel of minder administratieve taken kunnen helpen om meer tijd vrij te maken voor de directe zorg voor de cliënt. Tot slot zien de begeleiders verdere verbeterruimte binnen de teamsamenwerking. Deze verbeterruimte bevindt zich met name in de onderlinge communicatie: aandacht voor een goede overdracht, tijdige rapportage en het op één lijn zitten als team.

 

 

 Wonen met begeleiding op basis van een ZZP

Elke cliënt die geïndiceerd is door het CIZ ( Centrum Indicatiestelling Zorg) en recht heeft op een ZZP ( zorgzwaartepakket) valt onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Voor producten en diensten die onder de WLZ vallen betaal je een verplichte eigen bijdrage. Informatie over de verplichte eigen bijdrage kun je krijgen bij het CAK, www.hetcak.nl 0800-0087.  Het gaat bij KIO om Zorg met Verblijf. Deze zorg kan ook op basis van een VPT (volledig pakket thuis) plaatsvinden. KIO brengt geen extra kosten in rekening bij de geboden zorg m.b.t. tot waskosten, uitstapjes e.d.

Wonen met begeleiding op basis van een indicatie voor verblijfszorg voor de doelgroep GGZ

KIO heeft een contract voor het bieden van verblijfszorg voor de doelgroep GGZ in de provincie Zeeland. Hiervoor is een indicatie nodig om hiervoor in aanmerking te komen. Ook bij deze vorm van zorg hoort een verplichte eigen bijdrage via het CAK, www.hetcak.nl 0800-0087.

Wat regelt KIO en wat doe je zelf:

  1. Woonruimte/ kamer

KIO zorgt ervoor dat je woonruimte of kamer er netjes uitziet zodat je er kunt wonen. Je mag zelf je kamer of woonruimte inrichten. Als je daarvoor kiest om zelf je appartement in te richten dan betaal je die kosten ook zelf. Als je dat bijvoorbeeld niet kunt betalen dan zorgt KIO voor een eenvoudige inrichting:  een tafel, een stoel, een kast, vloerbedekking, gordijnen en lampen. Maar ook voor een standaard bed, een matras, beddengoed en handdoeken. Als er een keuken is betaalt KIO een koelkast en een kookplaat. Zie lijst op pagina 4.

Het schoonmaken van je appartement doe je zelf (met begeleiding vanuit KIO indien nodig). Lukt dit niet dan zorgt KIO dat je appartement of woning wordt  schoongemaakt. KIO betaalt ook de schoonmaakkosten.

  1. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

KIO verzekert het appartement of de kamer en spullen die van KIO zijn. Je moet zelf je eigen verzekeringen betalen. Bijvoorbeeld je aansprakelijkheidsverzekering, inboedel-verzekering voor je eigen spullen, zorgverzekering en aanvullende verzekering. KIO zorgt voor aansluitingen voor kabel/telefoon of internet in het appartement of de kamer. Je moet zelf het abonnement voor kabel, telefoon of internet betalen. Je moet ook zelf de gesprekskosten en apparatuur betalen, zoals een computer of telefoontoestel.

Wilt je een televisie, radio of cd-speler in je eigen appartement of kamer? Dan moet je deze kosten zelf betalen.

KIO betaalt de kosten voor gas, water en licht.

  1. Eten en drinken

KIO zorgt voor het eten van de bewoner(s). Het gaat hierbij om de gebruikelijke voeding: 3 maaltijden per dag en voldoende drinken, zoals koffie, thee en frisdranken. KIO zorgt ook voor fruit en tussendoortjes. Dit alles volgens de richtlijnen van gezonde voeding. Wil je naast de gebruikelijke voeding nog meer eten en drinken? Bijvoorbeeld extra drinken, snacks en alcoholische dranken?Dan moet je de kosten daarvan zelf betalen. In onderstaand overzicht kun je de tarieven vinden die wij beschikbaar stellen aan een cliënt voor eten en drinken. Als een cliënt dit bedrag zelf kan en wil beheren om zelf voor eten en drinken te zorgen dan wordt dit bedrag wekelijks overgemaakt naar de cliënt.


  1. De kosten voor de kapper, pedicure ed komen voor je eigen rekening.Verzorging

KIO zorgt voor toiletpapier, maar algemene verzorgingspullen moet je zelf betalen zoals tandpasta, zeep enz. Je moet zelf ook de kosten betalen voor het wassen, drogen, strijken en stomen van je kleding. Als je wilt dat KIO dit voor je doet dan betaal je een maandelijkse eigen bijdrage van €30,-.  KIO betaalt de kosten van het wassen, drogen en strijken van beddengoed, handdoeken en washandjes. Het is toegestaan om je eigen beddengoed, handdoeken te gebruiken.

  1. Hulp buiten de instelling

Als je naar een arts of specialist moet en het lukt niet voor je om daar alleen naar toe te gaan dan wordt er hulp van je familie gevraagd om met je mee te gaan. Als dit niet mogelijk is dan kan er iemand meegaan vanuit KIO. De behandeling van een arts valt bij KIO niet onder de AWBZ zorg waardoor je de reis er naar toe zelf regelt en betaalt.

KIO is niet verplicht te zorgen voor vervoer en/ of begeleiding naar sociale activiteiten, zoals familiebezoek of theaterbezoek.

  1. Ontspanning en vakantie

Als KIO uitstapjes organiseert voor de bewoners, dan kun je hieraan deelnemen, maar je bent dit niet verplicht. Ga je met een uitstapje mee? Dan kan  KIO hiervoor een bijdrage vragen. Hetzelfde geldt voor vakanties, de extra kosten hiervan worden dan in rekening gebracht als KIO een vakantie organiseert en je wilt er aan deelnemen. Als je zelf op  vakantie gaat dan zijn de kosten van de vakantie ook voor jezelf.

  1. Hulpmiddelen

KIO zorgt voor hulpmiddelen zoals tilliften en hoog/laagbedden indien nodig.

 

Cliëntenraad:

KIO heeft een cliëntenraad. De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de bewoners/ cliënten. De rechten en plichten van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De directie van KIO overlegt met de cliëntenraad over allerlei zaken die voor bewoners belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over voeding, veiligheid, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand en ontspanning. Er wordt ook overlegd over het aanbieden van producten en diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. En wat deze producten en diensten mogen kosten.

Vragen of klachten:

Zijn er vragen of klachten neem dan eerst contact op met de begeleiding van de bewoner, de teamleider of met de directie. Komt u er niet samen uit dan kunt ook een klacht indienen bij de klachtencommissie ( zie algemeen infoboekje) van KIO. KIO is aangesloten bij de landelijke geschillencommissie zorg.

 

Onderstaande artikelen worden 1x in de 10 jaar verstrekt:

Deze artikelen worden na 10 jaar alleen vervangen mits dit noodzakelijk is. Indien eerdere vervanging noodzakelijk is, als gevolg van  oneigenlijk gebruik, moet dit in principe op kosten van de cliënt zelf plaats vinden (e.e.a in overleg met de teamleider). Een mogelijk alternatief is aanschaf via de kringloopwinkel.

Inrichting; 1x eenpersoonsledikant inclusief bodem, 1x matras, 1x kledingkast, 2x eetkamerstoelen, 1x eettafel, stoffering (vloerbedekking + gordijnen/luxaflex), verlichting.,

Keukenblokje (enkel indien aanwezig): Elektrische kookplaat (inductie 2 pits),  koelkast met vriesvak (tafelmodel)

Schilderwerk: KIO zorgt dat de wanden geschilderd zijn of behangen. Het is ter beoordeling van KIO of dit opnieuw gedaan wordt bij een verhuizing. De bewoner kan in overleg met KIO besluiten om zelf bepaalde wanden  te behangen of schilderen. Dit alles echter in lichte kleuren.

Textiel: 1x dekbed/kussen, 2x overtrekken, 2x hoeslakens, 1x matrasbeschermer,  3x baddoeken, 3x washandjes.

huishoudelijke artikelen voor 1 persoon.

Bij het verlaten van de woning wordt de woning “veegschoon” overgedragen aan KIO. Alle spullen aangebracht in de woning door KIO blijven daar staan en verhuizen alleen in overleg met KIO mee met de cliënt.